QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH AFM (AFMF)

THÔNG TIN VỀ QUỸ
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

TỔNG QUAN VỀ AFMF

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Tài chính AFM 

- Tên tiếng anh: AFM Finance Fund

- Thời hạn của Quỹ: 15 năm

- Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ

- Đơn vị tiền tệ: VNĐ

- Các đối tác có liên quan đến việc góp vốn thành lập: 

  • Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber;
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Mục tiêu của Quỹ AFMF là tăng giá trị tài sản ròng cho Quỹ, tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho các thành viên góp vốn thông qua việc đầu tư linh hoạt và đa dạng trên các lĩnh vực mục tiêu.

- Quỹ sẽ tập trung đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao hoặc các doanh nghiệp đang được định giá thấp.

- Quỹ đặc biệt tập trung vào các chứng khóan chưa niêm yết, trái phiếu chuyển đổi, các chứng khoán niêm yết có vốn hóa vừa và nhỏ (mid & small caps), hoặc các công cụ tài chính tiền tệ khác được luật pháp cho phép nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

- Chiến lược đầu tư của Quỹ được xây dựng linh hoạt theo từng thời kỳ nhằm đạt được mục tiêu đầu tư dựa trên các phân tích, đánh giá về kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh tế và thị trường.

-  Quỹ được phép linh hoạt phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư giá trị hoặc tăng trưởng hoặc kết hợp cả hai chiến lược này tuỳ thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau.

- Việc phân bổ danh mục đầu tư của Quỹ AFMF được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở mức rủi ro phù hợp cho nguồn vốn đầu tư của Quỹ AFMF.