05-2019

Cổ đông chiến lược nước ngoài

03-2019

Thành lập Văn phòng đại diện Miền Nam

11-2018

Thành lập quỹ thành viên AFMF

06-2018

Đổi tên Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

12-2015

Tăng vốn điều lệ công ty lên 50 tỷ đồng

10-2008

Được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thành lập