Amber Capital định hướng lựa chọn đầu tư vào các doanh nghiệp SME có vốn hóa trung bình và có kết quả hoạt động tốt trong quá khứ, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, có lợi thế cạnh tranh, điều hành hiệu quả và quản trị công ty tốt. Vì thế, việc đầu tư thêm vốn và cải thiện kinh doanh sẽ tạo ra giá trị gia tăng trong trung và dài hạn tại các công ty này.

Các tiêu chí quan trọng khi lựa chọn cơ hội đầu tư:

Lợi thế cạnh tranh:

Doanh nghiệp được lựa chọn đầu tư phải có lợi thế cạnh tranh và có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường trong ngành.

Ban Điều hành doanh nghiệp có năng lực và mong muốn hợp tác:

Mọi khoản đầu tư vào doanh nghiệp đều được cân nhắc trên sự kết hợp giữa năng lực của Ban điều hành tại doanh nghiêp và mong muốn hợp tác với Nhà đầu tư để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển trên thị trường.

Giá trị gia tăng trong trung và dài hạn:

Khoản đầu tư phải đem lại sự cải thiện hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp và gia tăng giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, tạo điều kiện để quỹ thoái vốn.

Giảm thiểu rủi ro:

Nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng và các tiêu chí đánh giá để xác định rủi ro, thực hiện các biện pháp điều chỉnh cơ cấu giao dịch phù hợp để giảm thiểu rủi ro đồng thời thực hiện đàm phán quyền và cơ chế bảo vệ khoản đầu tư: cử nhân sự vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CFO,…nhằm tăng cường khả năng giám sát các khoản đầu tư và tham gia vào quá trình ra quyết định tại các công ty thành viên.