Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Amber xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua và gửi phản hồi về trước ngày 18/12/2020, cụ thể như sau:

201209174136

4. Phieu lay y kien bang van ban

6. Du thao Nghi quyet ĐHĐCĐ 09122020


Thành lập theo giấy phép số Số 39/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 8 tháng 10 năm 2008.

Các nghiệp vụ kinh doanh chính bao gồm:

  • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.
  • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Mục tiêu chiến lược của FICAP là trở thành một trong những công ty quản lý quỹ thành công tại Việt nam. Với nhận thức con người là yếu tố quyết định, FICAP luôn chú trọng xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, bao gồm những cá nhân xuất sắc, kết hợp giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ, sự chín chắn và tính năng động, sáng tạo.