Công ty: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

  • Cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty trên giấy phép hoạt động và Điều 4 của Điều lệ như sau:

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9A, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi cập nhật: Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng.

DIEU LE (5)


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên năm 2019 – đã kiểm toán (file attach) 

Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

BCTC

ATTC – full

BBGT – 6 tháng đầu năm 2019


Công ty cp quản lý quỹ Amber công bố định kỳ Báo cáo tài chính cho năm tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2018

AFM_ BAO CAO TY LE ATTC

AMF_BAO CAO KIEM TOAN 2018