Báo cáo tuần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ Đầu tư trái phiếu an toàn Amber – ASBF (Tuần giao dịch 20/08/2021 đến 26/08/2021) chi tiết file đính kèm

ASBF_BCThayDoiGiaTriTaiSanrong QuyMo_TT98_BCTuan_20210826


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính bán niên năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Giải trình chênh lệch LNST-1

BCTC Bán niên – AFM (soát xét)-1