Báo cáo tuần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ Đầu tư trái phiếu an toàn Amber – ASBF (Tuần giao dịch 7/08/2021 đến 02/09/2021) chi tiết file đính kèm

ASBF_BCThayDoiGiaTriTaiSanrong QuyMo_TT98_BCTuan_20210902