Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính bán niên năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Giải trình chênh lệch LNST-1

BCTC Bán niên – AFM (soát xét)-1


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Biên bản giảu trình chênh lệch lợi nhuận Quý II-2021.1

BCTC – Q2.2021.KY SO4


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

BBGT Q1-2021_signed

AFM – BCTC – Q1-2021_signed