Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2020 – đã kiểm toán (file attach) 

Trân trọng

Bao cao Ty le An toan tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)

Bao cao tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã kiểm toán và giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng./

Báo cáo tài chính bán niên 2020 – soát xét_

BBGT chênh lệch LNST (1)_signed