Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Biên bản giảu trình chênh lệch lợi nhuận Quý II-2021.1

BCTC – Q2.2021.KY SO4


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

BBGT Q1-2021_signed

AFM – BCTC – Q1-2021_signed


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2020 – đã kiểm toán (file attach) 

Trân trọng

Bao cao Ty le An toan tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)

Bao cao tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)


Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã kiểm toán và giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng./

Báo cáo tài chính bán niên 2020 – soát xét_

BBGT chênh lệch LNST (1)_signed