Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2019 – đã kiểm toán (file attach) 

Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch

Bao cao tai chinh 2019_signed

Bao cao ty le an toan tai chinh nam 2019_signed

Trân trọng.

 


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên năm 2019 – đã kiểm toán (file attach) 

Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

BCTC

ATTC – full

BBGT – 6 tháng đầu năm 2019