Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2020 – đã kiểm toán (file attach) 

Trân trọng

Bao cao Ty le An toan tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)

Bao cao tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2019 – đã kiểm toán (file attach) 

Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch

Bao cao tai chinh 2019_signed

Bao cao ty le an toan tai chinh nam 2019_signed

Trân trọng.

 


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên năm 2019 – đã kiểm toán (file attach) 

Kèm công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

BCTC

ATTC – full

BBGT – 6 tháng đầu năm 2019


Công ty cp quản lý quỹ Amber công bố định kỳ Báo cáo tài chính cho năm tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2018

AFM_ BAO CAO TY LE ATTC

AMF_BAO CAO KIEM TOAN 2018