Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Amber xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua và gửi phản hồi về trước ngày 18/12/2020, cụ thể như sau:

201209174136

4. Phieu lay y kien bang van ban

6. Du thao Nghi quyet ĐHĐCĐ 09122020

1 2 3 6