Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Biên bản giảu trình chênh lệch lợi nhuận Quý II-2021.1

BCTC – Q2.2021.KY SO4