Kính gửi: UBCK / Quý Nhà đầu tư
Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian chào bán chứng chỉ quỹ mở ASBF – 15/6/2021
Trân trọng.

Thông báo điều chỉnh

Leave a Comment