Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

BBGT Q1-2021_signed

AFM – BCTC – Q1-2021_signed