Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin bất thường:

Hợp đồng quản lý tài sản giữa Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber và Công ty cổ phần Amber Capital ngày 15/07/2019 với:

  • Tổng giá trị tài sản quản lý: 24.820.000.000 VNĐ
  • Phí quản lý tài: 2%/năm tính trên giá trị tài sản quản lý

Giao dịch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và thống nhất bằng văn bản (file đính kèm)

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Anh Thắng

BBH – CBTT – QD AFM.AMBC

Leave a Comment