Công ty cp quản lý quỹ Amber công bố định kỳ Báo cáo tài chính cho năm tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2018

AFM_ BAO CAO TY LE ATTC

AMF_BAO CAO KIEM TOAN 2018