Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính Quý I/ 2020 và biên bản giải trình về việc
chênh lệch lợi nhuận vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

BCTC Quy 1-2020

BCTC_QuyDong_Quy1-2020

BBGT

Leave a Comment