Công ty CP Quản lý quỹ Amber thông báo về việc thành lập quỹ thành viên với các nội dung sau:

1. Tên quỹ bằng Tiếng Việt: Quỹ đầu tư tài chính AFM,Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: AFM Finance Fund Tên viết tắt: AFMF

2.Vốn điều lệ quỹ: 50.000.000.000 (năm mươi tỉ) đồng

3. Thời gian hoạt động của quỹ: 15 (mười lăm) năm

4.Tên công ty quản lý quỹ: Công ty CP Quản lý quỹ Amber

5.Tên ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP BIDV – CN Hà Thành

6.Cơ cấu thành viên tham gia góp: Công ty CP ô tô Á Châu và Công ty CP Apollo Finance.

TB339 – TLQTV – AFMF

Leave a Comment